Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Постанова КМ України від 24.02.2016 №113 "Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального"

опубліковано 01 березня 2016 о 11:00

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


від 24 лютого 2016 р. № 113

Київ

 

Деякі питання електронного адміністрування реалізації пального


Відповідно до підпункту 212.3.4 пункту 212.3 статті 212 та статті 232 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок електронного адміністрування реалізації пального, що додається.

2. Установити, що:

рахунки платників акцизного податку в системі електронного адміністрування реалізації пального відкриваються у Державній казначейській службі;

у товаросупровідних документах на пальне обсяги пального відображаються виробниками пального в кілограмах та літрах, які приведені до температури 15 °С;

товаросупровідні документи подаються суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності під час митного оформлення пального до контролюючих органів з відомостями щодо обсягів пального, що ввозиться на митну територію України, в кілограмах та літрах, які приведені до температури 15 °С.

3. Державній фіскальній службі та Державній казначейській службі забезпечити здійснення заходів, необхідних для запровадження з 1 березня 2016 р. системи електронного адміністрування реалізації пального, зокрема відкриття до 1 березня 2016 р. Державною казначейською службою рахунків платникам акцизного податку, що включені до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального.

4. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

 

Прем’єр-міністр України                                          А. ЯЦЕНЮК

Інд. 34

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 лютого 2016 р. № 113

ПОРЯДОК
електронного адміністрування реалізації пального

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм відкриття та закриття рахунків у системі електронного адміністрування реалізації пального, порядок роботи системи електронного адміністрування реалізації пального, а також проведення розрахунків з бюджетом з використанням зазначених рахунків.

Система електронного адміністрування реалізації пального (далі — СЕАРП) запроваджується з 1 березня 2016 року.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) рахунок у системі електронного адміністрування реалізації пального (далі — електронний рахунок) — рахунок, відкритий платнику акцизного податку в Казначействі, на який таким платником перераховуються кошти у сумі, необхідній для досягнення розміру суми акцизного податку, на яку платник податку має право подати заявку на поповнення/коригування обсягу залишків пального, на які він має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

2) облікова картка в системі електронного адміністрування реалізації пального (далі — облікова картка) — картка, яка автоматично відкривається ДФС кожному платнику, внесеному до реєстру платників акцизного податку з реалізації пального, в якій ведеться:

облік обсягів залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД, який обчислюється за формулою, визначеною пунктом 232.3 статті 232 Податкового кодексу України (далі — Кодекс), з урахуванням обсягів залишків пального згідно з актом інвентаризації, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних;

облік сум залишків коштів, перерахованих платником податку на електронний рахунок з поточного рахунка з урахуванням суми овердрафту, визначеного пунктом 34 цього Порядку, що дає право на реєстрацію заявок на поповнення обсягів залишку пального, на який платник має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних.

Під реалізацією пального розуміються операції, визначені абзацом другим підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Кодексу.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі.

3. Періодичність, структура та формат обміну інформацією і реєстром платників акцизного податку, необхідними для функціонування системи електронного адміністрування реалізації пального, визначаються ДФС та Казначейством. 

II. Порядок реєстрації платників акцизного податку з реалізації пального

4. Юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які здійснюватимуть реалізацію пального, підлягають обов’язковій реєстрації як платники акцизного податку з реалізації пального (далі — платники податку) до початку здійснення реалізації пального.

5. ДФС веде реєстр платників акцизного податку з реалізації пального (далі — реєстр платників). Включення осіб до реєстру платників, внесення змін до нього, виключення з реєстру платників здійснюється засобами системи електронного адміністрування реалізації пального та контролюючими органами за основним місцем обліку особи як платника податків.

До реєстру платників включаються такі дані про осіб, зареєстрованих платниками податку:

ідентифікаційні — для юридичних осіб: найменування та код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб — підприємців: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

реєстраційні — дата реєстрації особи платником податку, дати запису у реєстрі платників про реєстрацію, внесення змін, анулювання реєстрації, дата та причина анулювання реєстрації платника податку;

довідкові — дані про пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти), в яких реалізується пальне (код, найменування, місцезнаходження та інші дані), відповідні коди адміністративно-територіальних одиниць згідно з Класифікатором об’єктів адміністративно-територіального устрою України (далі — КОАТУУ).

 ДФС щодня оприлюднює на власному офіційному веб-порталі інформацію з реєстру платників із зазначенням ідентифікаційних та реєстраційних даних платників податку.

6. Реєстрація платника податку здійснюється на підставі подання особою не пізніше ніж за три робочі дні до початку здійснення реалізації пального заяви, форма якої затверджується Мінфіном.

Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального складається та подається до контролюючого органу за основним місцем обліку особи як платника податків засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного цифрового підпису відповідальних осіб.

Заява підписується керівником юридичної особи або уповноваженою особою, фізичною особою — підприємцем або його представником.

Датою та часом подання заяви до контролюючого органу є дата та час, зафіксовані у квитанції про доставку (перша квитанція).

 У заяві в розрізі КОАТУУ надається інформація про всі введені в експлуатацію пункти (склади, комплекси, станції, інші об’єкти) з реалізації пального. Щодо кожного пункту у заяві зазначається код пункту реалізації пального (код згідно з ЄДРПОУ, якщо пункт є відокремленим підрозділом юридичної особи) або код за кодифікацією, прийнятою самою особою, назва, місцезнаходження та інші дані, встановлені формою заяви.

7. Не пізніше наступного робочого дня після надходження заяви засобами системи електронного адміністрування реалізації пального особа реєструється платником податку шляхом включення її до реєстру платників або такій особі надсилається повідомлення про необхідність подання нової заяви у разі виявлення порушень вимог щодо електронного цифрового підпису, дотримання форми, встановленої наказом Мінфіну, порядку заповнення і подання заяви згідно з цим Порядком.

Інформація про результати розгляду заяви надсилається особі засобами електронного зв’язку в електронному вигляді у другій квитанції.

8. Датою реєстрації платника податку є дата включення його до реєстру платників.

9. Платник податку може надіслати до ДФС засобами електронного зв’язку в електронному вигляді запит для отримання витягу з реєстру платників.

ДФС не пізніше наступного робочого дня після надходження запиту надсилає особі засобами електронного зв’язку в електронному вигляді витяг з реєстру платників. Витяг є дійсним до внесення відповідних змін до реєстру платників.

10. Не пізніше наступного робочого дня після включення особи до реєстру платників такому платнику податку автоматично відкриваються облікові картки в СЕАРП.

11. Особа, утворена в результаті реорганізації платника податку (у тому числі особа, утворена шляхом перетворення), реєструється платником податку як новий платник, у тому числі у разі, коли до такої особи перейшли обов’язки із сплати податку у зв’язку з розподілом непогашених грошових зобов’язань чи податкового боргу щодо акцизного податку з реалізації пального.

12. У разі введення в експлуатацію нових пунктів, виведення з експлуатації чи зміни місцезнаходження пунктів з реалізації пального, виявлення розбіжностей або помилок у записах реєстру платників щодо таких пунктів платник податку подає реєстраційну заяву для внесення відповідних змін. Заява надсилається та приймається у порядку, встановленому для реєстрації. 

Зміни в реєстрі платників щодо інших даних платника податку вносяться на основі даних з Єдиного банку даних про платників податків — юридичних осіб або Реєстру самозайнятих осіб, отриманих у результаті взаємодії цих інформаційних систем, а також з використанням відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — Єдиний державний реєстр), отриманих відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.

13. Виключення платника податку з реєстру платників здійснюється:

1) якщо відповідна особа подає реєстраційну заяву про анулювання реєстрації у разі припинення діяльності з реалізації пального. Заява надсилається у порядку, встановленому для реєстрації, розглядається контролюючим органом протягом трьох робочих днів після її подання. У такому разі датою анулювання реєстрації платника податку є дата виключення з реєстру платників;

2) за самостійним рішенням контролюючого органу за основним місцем обліку особи, стосовно якої до Єдиного державного реєстру внесено запис про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем. Таке рішення контролюючий орган приймає протягом трьох робочих днів після надходження відомостей з Єдиного державного реєстру. У такому разі датою анулювання реєстрації платника податку є дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення.

14. У день виключення з реєстру платників ДФС автоматично формує та надсилає особі, виключеній з реєстру платників, витяг з реєстру платників засобами електронного зв’язку в електронному вигляді.

15. Для юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, які здійснюють реалізацію пального і подали заяву про реєстрацію платника податку не пізніше першого дня початку перехідного періоду, встановленого абзацом другим пункту 11 підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу, датою реєстрації їх як платників податку є дата, що відповідає першому дню перехідного періоду.

III. Порядок відкриття, закриття електронних рахунків платникам податку та розрахунків з бюджетом

16. Електронний рахунок відкривається платнику податку Казначейством автоматично без укладення договору та на безоплатній основі. На електронний рахунок платник податку зараховує необхідну суму коштів виключно з власного поточного рахунка.

17. Електронні рахунки відкриваються виключно на підставі реєстрів для Казначейства, які ДФС після внесення осіб до реєстру платників протягом одного робочого дня надсилає Казначейству.

У реєстрі для Казначейства зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб — підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), номер бюджетного рахунка, код згідно з ЄДРПОУ та МФО органу Казначейства, до якого здійснюється перерахування податку до державного бюджету.

Датою початку здійснення платником податку операцій з використанням електронного рахунка є дата відкриття такого рахунка, але не раніше першого дня початку перехідного періоду, встановленого абзацом другим пункту 11 підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” Кодексу.

18. Казначейство відповідно до вимог статті 69 Кодексу надсилає ДФС повідомлення про відкриття електронного рахунка платника податку не пізніше операційного дня, що настає за днем його відкриття. Після надходження такого повідомлення ДФС інформує платника податку про реквізити його електронного рахунка.

19. Платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка, а також про суму податку, на яку він має право зареєструвати заявку на поповнення обсягу залишку пального, на підставі запитів, які він надсилає до ДФС.

20. Казначейство подає ДФС в розрізі платників податку інформацію про суми поповнення електронних рахунків протягом операційного дня, в який надійшли такі кошти.

21. Електронний рахунок відкривається платнику податку для перерахування акцизного податку в сумах, необхідних для реєстрації платником податку заявок на поповнення обсягів залишків пального.

Кошти, зараховані платником податку на електронний рахунок, автоматично перераховуються Казначейством на бюджетний рахунок, призначений для сплати акцизного податку з реалізації пального, протягом операційного дня, в який такі кошти зараховані на електронний рахунок.

Казначейство подає ДФС в розрізі платників податку інформацію про перераховані з їх електронних рахунків кошти до бюджету не пізніше операційного дня, що настає за днем такого перерахування.

22. У разі анулювання реєстрації платника податку залишок коштів на його електронному рахунку перераховується до бюджету, а такий рахунок закривається.

Для закриття електронних рахунків ДФС надсилає Казначейству реєстр для Казначейства, в якому зазначаються найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб — підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), номер електронного рахунка.

Повідомлення про закриття електронного рахунка Казначейство надсилає ДФС не пізніше операційного дня, що настає за днем його закриття.

23. У разі повторної реєстрації особи платником податку йому відкривається новий електронний рахунок.

24. Перерахування сум податкового зобов’язання з акцизного податку з реалізованого пального протягом звітного періоду, задекларованого в декларації з акцизного податку за звітний (податковий період), здійснюється платником податку самостійно з власного поточного рахунка до відповідного бюджету в строки, передбачені Кодексом, з урахуванням сум податку, що були перераховані таким платником на його електронний рахунок.

25. Розрахунки з бюджетом у зв’язку із поданням уточнюючого розрахунку відповідно до пункту 50.1 статті 50 Кодексу, сплата податкових зобов’язань, визначених контролюючим органом відповідно до підпунктів 54.3.1, 54.3.2, 54.3.5, 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 Кодексу, та сплата передбачених Кодексом штрафів, пені здійснюються платником акцизного податку до відповідного бюджету з власного поточного рахунка.

26. Помилково та/або надміру зараховані до бюджету кошти повертаються платнику в порядку, визначеному статтею 43 Кодексу.

IV. Порядок роботи СЕАРП

27. ДФС веде автоматичний облік за допомогою СЕАРП у розрізі платників податку:

обсягів пального, що містяться у виданих та отриманих акцизних накладних та/або розрахунках коригування до акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД;

обсягів пального в розрізі кодів згідно з УКТЗЕД, виробленого на митній території України або ввезеного на митну територію України, з яких сплачено акцизний податок;

обсягів пального в розрізі кодів згідно з УКТЗЕД, на які платники податку зареєстрували заявки в СЕАРП на поповнення обсягів залишку пального за рахунок сплачених через електронні рахунки коштів до бюджету;

обсягів залишків пального, на які платники податку мають право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних у розрізі кодів згідно з УКТЗЕД;

сум сплаченого акцизного податку, овердрафту та залишків сум акцизного податку, в межах яких платники податку мають право зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишків пального.

Платник податку має право шляхом надіслання запиту до ДФС отримати інформацію про суми таких залишків.

28. Одиницею обліку обсягів пального в СЕАРП є літри, приведені до температури 15 °С. При цьому відпущені літри через паливороздавальні колонки на автомобільних заправних станціях (комплексах), автомобільних газових заправних станціях для цілей цього розділу вважаються літрами, приведеними до температури 15 °С. Така одиниця обліку пального повинна використовуватись у первинних бухгалтерських документах, акцизних накладних та/або розрахунках коригування до акцизних накладних, заявці на поповнення обсягів залишків пального, декларації з акцизного податку.

29. ДФС в СЕАРП автоматично відкриває платникам податку облікові картки, в яких автоматично обліковуються:

обсяги залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД, в межах яких платники податку мають право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

суми залишків акцизного податку, перерахованого платниками податку на електронні рахунки з урахуванням овердрафту, в межах яких платники податку мають право зареєструвати заявки на поповнення обсягів залишків пального.

30. Платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних на обсяг залишків пального за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД (ΣАНакл), обчислений за такою формулою:

ΣАНакл = ΣАНаклОтр + ΣАМитн + ΣЗаявкиПоповн –

– ΣКоригЗаявкиПопов – ΣАНаклВид – ΣВтрат,

де ΣАНаклОтр — загальний обсяг пального за отриманими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ΣАМитн — загальний обсяг пального, ввезеного на митну територію України, оформленого належним чином митними деклараціями, з якого сплачено акцизний податок;

ΣЗаявкиПоповн — загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в СЕАРП заявками на поповнення обсягу залишку пального із списанням з електронних рахунків грошових коштів сплаченого акцизного податку в бюджет.

У разі коли у платника акцизного податку в результаті зміни фізико-хімічних показників пального є необхідність провести збільшення обсягів пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД і при цьому одночасно зменшити обсяги пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД, такий платник податку може оформити заявку на поповнення обсягу залишку пального, в якій зазначаються обсяги пального, які збільшуються та які зменшуються;

ΣКоригЗаявкиПопов — загальний обсяг пального за оформленими та зареєстрованими в СЕАРП коригуваннями до заявок на поповнення обсягу залишку пального, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг залишку пального;

ΣАНаклВид — загальний обсяг пального за виданими платником податку акцизними накладними, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних, та розрахунками коригування до таких акцизних накладних, зареєстрованими в Єдиному реєстрі акцизних накладних;

ΣВтрат — загальний обсяг пального, втраченого як в межах, так і понад встановлені норми втрат, зіпсованого, знищеного, включаючи випадки внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального, що засвідчені відповідним актом втрати, псування чи знищення пального.

Розрахунок показників, що беруть участь в обчисленні за зазначеною формулою, здійснюється наростаючим підсумком починаючи з 1 березня 2016 р. на підставі документів (акцизної накладної, розрахунку коригування до акцизної накладної, митної декларації, заявки на поповнення обсягів залишку пального, коригування до заявок на поповнення обсягів залишку пального), складених починаючи з 1 березня 2016 року.

Зміна показників у зазначеній формулі здійснюється протягом операційного дня, що настає за днем отримання документів, на підставі яких перераховуються такі показники.

31. Протягом 20 календарних днів починаючи з 1 березня 2016 р. платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу акт проведення інвентаризації обсягів залишку пального станом на початок дня 1 березня 2016 р. із зазначенням адрес об’єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків пального, перелік резервуарів, у яких зберігаються обсяги залишку пального, з їх технічними параметрами (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам), правовстановлюючі документи на відповідні об’єкти та документи, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об’єктів.

Форма акта проведення інвентаризації затверджується наказом Мінфіну.

Дані акта проведення інвентаризації обсягів залишку пального можуть бути перевірені контролюючим органом у встановленому порядку протягом шести календарних місяців із дати його подання.

Зазначені в акті інвентаризації обсяги залишку пального у розрізі кодів згідно з УКТЗЕД одноразово збільшують показник (ΣАНакл) за відповідними кодами згідно з УКТЗЕД як обсяг, на який платник податку має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування до акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

32. Акцизна накладна, розрахунок коригування до акцизної накладної, заявка на поповнення залишку пального, коригування до заявки на поповнення залишку пального складається особами, що здійснюють реалізацію пального та які відповідно до підпункту 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу визначені платниками податку та включені до реєстру платників відповідно до розділу II цього Порядку.

33. У разі коли у платника податку виникає потреба поповнити обсяги залишків пального в СЕАРП, він має право надіслати  ДФС заявку на поповнення обсягів залишку пального, яка реєструється ДФС в СЕАРП, за умови наявності у такого платника сум залишку акцизного податку, перерахованого платником на електронний рахунок, та наявності обсягів залишку пального, що зменшуються згідно із заявкою.

Заявка на поповнення обсягів залишку пального складається особою, що здійснює реалізацію пального, у разі, коли виникає потреба поповнити обсяги залишку пального в СЕАРП.

Сума залишків акцизного податку, в межах якої платник податку має право на реєстрацію заявки на поповнення обсягів залишку пального (ΣЗап), обчислюється як загальна сума поповнення платником з поточного рахунка його електронного рахунка (ΣПопрах) за вирахуванням загальної суми акцизного податку, що міститься в зареєстрованих в СЕАРП заявках на поповнення обсягів залишку пального (ΣАп) з урахуванням коригувань до цих заявок такого платника. Такі суми обчислюються наростаючим підсумком починаючи з 1 березня 2016 р.

Перерахунок показників (ΣЗап, ΣПопрах, ΣАп) здійснюється протягом операційного дня, що настає за днем отримання ДФС документів, на підставі яких проводиться розрахунок.

34. Платникам податку, які є виробниками пального, якими були задекларовані до сплати до бюджету та погашені зобов’язання з акцизного податку з реалізації пального у 12-місячному періоді починаючи з березня 2015 р., контролюючий орган відкриває на обліковій картці овердрафт у сумі, що дорівнює середньомісячному розміру сум податку, які за останні відповідні 12 звітних (податкових) місяців (березень 2015 р. — лютий 2016 р.) були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені.

За рахунок сум такого овердрафту збільшуються показники суми залишку акцизного податку, на яку платник податку має право зареєструвати заявку на поповнення обсягів залишку пального в СЕАРП без наявності на обліковій картці сум коштів сплаченого акцизного податку.

Вперше сума овердрафту відкривається на шостий робочий день з дня початку перехідного періоду роботи СЕАРП.

Такий овердрафт щокварталу (протягом першого числа відповідного кварталу) підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців станом на дату такого перерахунку були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього розрахунку та додавання суми згідно з поточним перерахунком.

35. У разі збільшення обсягу пального за певним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД з одночасним зменшенням обсягів пального за іншим кодом товарної підкатегорії згідно з УКТЗЕД такий платник податку може оформити заявку на поповнення обсягів залишку пального, в якій зазначаються обсяги пального, які збільшуються та які зменшуються.

Якщо суми акцизного податку на таке пальне є рівними, така заявка оформляється з нульовою сумою акцизного податку і реєструється без зміни показника (ΣАп).

У разі коли сума акцизного податку на пальне, обсяги залишку якого збільшуються, є більшою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяг залишків якого зменшується у зв’язку із зміною їх фізико-хімічних показників, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється на суму різниці сум акцизного податку, розрахованих за відповідними ставками з відповідних обсягів залишку пального, що збільшуються та зменшуються, та реєструється із збільшенням показника (ΣАп).

У разі коли сума акцизного податку на пальне, обсяги залишків якого збільшуються, є меншою, ніж сума акцизного податку на пальне, обсяги залишку якого зменшуються у зв’язку із зміною їх фізико-хімічних показників, заявка на поповнення обсягу залишку пального оформляється з нульовою сумою акцизного податку і реєструється без зміни показника (ΣАп).

36. У разі виявлення помилок у зареєстрованих заявках на поповнення обсягів залишку пального платник податку має право в межах 365 днів з дати складення заявки зареєструвати коригування до такої заявки, за якими зменшується попередньо збільшений обсяг пального в межах обсягів залишків пального (ΣАНакл).

Зазначене коригування до заявки на поповнення обсягу залишку пального повинне відображатися у декларації з акцизного податку за період, в якому відбулося таке коригування.

37. Форма та порядок заповнення заявки на поповнення обсягів залишку пального та коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального в СЕАРП затверджуються наказом Мінфіну.