Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Наказ ДПА України від 05.04.11 № 193 «Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами державної податкової служби матеріалів про адміністративні правопорушення»

16.01.2012

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

05. 04. 2011 р.                      № 193

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2011 року за № 490/19228

 

Про внесення змін до Інструкції з оформлення органами державної податкової служби aматеріалів про адміністративні правопорушення

 

Згідно зі статтею 8 Закону України „Про державну податкову службу в Україні” та з метою приведення у відповідність до законодавства України нормативно-правових актів Державної податкової адміністрації України

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції з оформлення органами державної податкової служби матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 28 жовтня 2009 року № 585, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2009 року за № 1262/17278, такі зміни:

1.1 абзац перший пункту 2.1 розділу ІІ після цифр „1631 – 1634” доповнити цифрами „16312”;

1.2 пункт 4.2 розділу ІV виключити.

У зв’язку з цим пункти 4.3 – 4.7 вважати відповідно пунктами 4.2 – 4.6;

1.3 в абзаці третьому пункту 5.3 розділу V слова та цифри „передбаченим статтею 19 Закону України „Про виконавче провадження” замінити словами „передбаченим Законом України „Про виконавче провадження”.

2. Юридичному департаменту (Верніченко В.А.) у встановленому порядку:

2.1 подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2 забезпечити оприлюднення наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова Комісії з проведення реорганізації

ДПА України, Голова ДПС України                            В. Ю. Захарченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДПА України від 28.10.2009 № 585

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

29.12.2009 № 1262/17278

із змінами внесеними наказом

ДПА  України від 05.04.2011 № 193


 

Інструкція з оформлення органами державної податкової служби матеріалів про адміністративні правопорушення

 

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП), Закону України „Про державну податкову службу в Україні” та інших нормативно-правових актів і встановлює порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах державної податкової служби, а також процедуру складання протоколів про адміністративні правопорушення, розгляду справ про адміністративні правопорушення органами державної податкової служби, ведення діловодства у справах про адміністративні правопорушення, а також забезпечення належного розгляду скарг на постанови по справах про адміністративні правопорушення.

1.2. Відповідно до статті 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративна відповідальність за правопорушення, передбачені Кодексом, настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

ІІ. Оформлення протоколів про адміністративні правопорушення

2.1. Відповідно до статті 255 КУпАП уповноважені посадові особи органів державної податкової служби мають право складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення за статтями 512, 1551, 1631 – 1634, 163 12 , 164, 1645, 1772 КУпАП.

 Згідно з частиною другою статті 255 КУпАП також передбачено, що уповноважені особи органів державної податкової служби у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів державної податкової служби, відповідно до статті 2342 КУпАП мають право складати протоколи про правопорушення за статтями 1641, 1666 КУпАП.

2.2. У разі вчинення адміністративного правопорушення кількома особами протокол складається стосовно кожної з таких осіб. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

2.3. Уповноважені посадові особи органів державної податкової служби України при виявленні адміністративних правопорушень складають протоколи про адміністративне правопорушення на спеціальному бланку (додаток 1 до Інструкції).

2.4. Протокол складається у двох екземплярах, що підписуються посадовою особою, яка склала такий протокол, та особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Один екземпляр протоколу залишається в органі державної податкової служби, другий під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

2.5. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком державною мовою. Не допускаються закреслювання або виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, відносно якої він складений.

2.6. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам, викладеним у статті 256 КУпАП.

2.7. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право дати пояснення і висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу. Власноручно викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

2.8. У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, дати пояснення і підписати протокол у ньому робиться запис про це.

Відмова особи від підписання протоколу не є підставою для припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення.

2.9. Протокол не пізніше наступного дня після його складання реєструється уповноваженою особою органу державної податкової служби України в Журналі реєстрації протоколів та постанов про адміністративні правопорушення (додаток 2 до Інструкції).

2.10. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються її права і обов’язки, передбачені статтею 63 Конституції України та статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

2.11. До протоколів, справи щодо яких розглядають органи державної податкової служби (за статтями 1641, 1666 КУпАП), залежно від обставин виявленого адміністративного правопорушення додаються документи, що можуть свідчити про характер вчиненого правопорушення, обставини, які пом’якшують або обтяжують відповідальність особи (за наявності).

2.12. Якщо розгляд справ про адміністративне правопорушення віднесено до відання інших органів, належно оформлений протокол про адміністративне правопорушення надсилається органу, уповноваженому розглядати адміністративну справу, протягом трьох календарних днів з дня підписання (відмови від підписання) протоколу та реєстрації. До протоколу додаються інші матеріали справи, що є в наявності в органах державної податкової служби та які підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

2.13. Якщо справу уповноважений розглядати орган державної податкової служби України, протокол з іншими матеріалами справи після його підписання (відмови від підписання) протоколу та реєстрації в Журналі реєстрації протоколів та постанов про адміністративні правопорушення передається керівнику (заступнику керівника) органу державної податкової служби, який буде розглядати справу про адміністративне правопорушення.

ІІІ. Розгляд посадовими особами органів державної податкової служби справ про адміністративні правопорушення

3.1. Відповідно до статті 2342 КУпАП керівником або заступником керівника органу державної податкової служби України розглядаються справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 1641 КУпАП), порушенням порядку подання фінансової звітності та веденням бухгалтерського обліку при ліквідації юридичної особи (стаття 1666 КУпАП).         

Від імені органів державної податкової служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівник (заступник керівника згідно з розподілом обов'язків) відповідного органу державної податкової служби України.

3.2. Посадова особа відповідного органу державної податкової служби, яка розглядає справу про адміністративне правопорушення, діє за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та неупередженому дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись нормами законодавства і правосвідомістю.

Розглядаючи справу, уповноважена посадова особа органу державної податкової служби може прийняти рішення про звільнення порушника від адміністративної відповідальності, обмежившись усним зауваженням. Таке рішення детально мотивується в постанові у справі про адміністративне правопорушення. Приймаючи таке рішення, уповноважена посадова особа органу державної податкової служби повинна всебічно і об'єктивно розглянути справу, з'ясувати, чи можна вважати правопорушення малозначним.

3.3. Відповідно до статей 276, 277 КУпАП справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його вчинення.

Справа про адміністративне правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи.

3.4. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3.5. Відповідно до статті 278 КУпАП керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

 чи належить до його компетенції розгляд цієї справи;

 чи правильно складені протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

 чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце розгляду;

 чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

 чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і адвоката.

3.6. За результатами розгляду справи уповноважена посадова особа органу державної податкової служби виносить одну з таких постанов за формою, що додається:

постанова про накладення адміністративного стягнення (додаток 3 до Інструкції);

постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 4 до Інструкції).

Відповідно до частини другої статті 284 КУпАП при оголошенні усного зауваження (стаття 22 КУпАП) виноситься постанова про закриття справи.

3.7. Провадження у справі про адміністративне правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за обставин, передбачених статтею 247 КУпАП.

3.8. Якщо при розгляді справи орган (посадова особа) дійде висновку, що в порушенні є ознаки злочину, він передає матеріали прокурору, органу досудового слідства чи дізнання.

3.9. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається під підпис або надсилається рекомендованим листом особі, стосовно якої винесено постанову, про що робиться відповідна відмітка у справі (стаття 285 КУпАП).

Постанова органу державної податкової служби у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку на її оскарження (опротестування), передбаченого статтею 289 КУпАП.

3.10. Постанова реєструється в Журналі реєстрації протоколів та постанов про адміністративні правопорушення (додаток 2 до Інструкції).

ІV. Оскарження та опротестування постанов у справі про адміністративне правопорушення, винесених органами державної податкової служби

4.1. Постанову про накладення адміністративного стягнення може бути оскаржено до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) в порядку та строки, встановлені КУпАП, або до суду в порядку та строки, встановлені Кодексом адміністративного судочинства України.

4.2. Постанова у справі про адміністративне правопорушення може бути опротестована прокурором до органу, що її виніс, або до вищестоящого органу (вищестоящої посадової особи) у порядку та строки, встановлені законом.

4.3. При розгляді скарги (протесту прокурора) на постанову у справі про адміністративне правопорушення уповноважена посадова особа органу державної податкової служби перевіряє законність і обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з рішень, передбачених статтею 293 КУпАП, за формою згідно з додатком 5 до Інструкції.

Якщо буде встановлено, що постанову винесено посадовою особою органу державної податкової служби, неправомочною вирішувати цю справу, така постанова скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу (посадової особи).

4.4. Скарга і протест на постанову у справі про адміністративне правопорушення розглядаються правомочним органом (посадовою особою) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не встановлено законами України.

4.5. Копія рішення по скарзі або протесту на постанову у справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів надсилається особі, щодо якої її винесено. Про результати розгляду протесту повідомляється прокурору у встановлений Законом України „Про прокуратуру” строк, а у разі зміни розміру штрафу або скасування постанови - і особі, що притягалася до адміністративної відповідальності, та у разі потреби відповідному органу державної виконавчої служби.

4.6. Відповідно до статті 291 КУпАП постанова у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили після закінчення строку оскарження (опротестування) цієї постанови.

V. Виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення, винесених посадовими особами органу державної податкової служби

5.1. Відповідно до статті 299 КУпАП постанова у справі про адміністративне правопорушення підлягає виконанню з моменту винесення, якщо інше не встановлено КУпАП та іншими законами України.

5.2. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником в установу банку України не пізніш як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови - не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або протесту без задоволення.

5.3. У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про накладення адміністративного стягнення з правопорушника за вчинення адміністративного правопорушення стягується подвійний розмір штрафу, визначеного КУпАП.

Постанова про накладення штрафу повинна відповідати вимогам до виконавчого документа, передбаченим Законом України „Про виконавче провадження”.

5.4. Згідно зі статтею 305 КУпАП контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється органом (посадовою особою), який виніс постанову, та іншими органами державної влади в порядку, встановленому законом.

VІ. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

6.1. Справи про адміністративне правопорушення формуються особою, яка склала протокол.

6.2. Справа про адміністративне правопорушення з описом наявних у ній документів брошурується, прошнуровується, скріплюється печаткою, засвідчується підписом посадової особи, яка винесла постанову, і здається на зберігання до архіву установи після закінчення провадження за нею.

Справа про адміністративні правопорушення зберігається в архіві органу державної податкової служби протягом встановленого законодавством строку.

6.3. Бланки протоколів та постанов у справах про адміністративні правопорушення є документами суворої звітності та виготовляються відповідно до законодавства України.

6.4. Облік видачі бланків протоколів та постанов по справах про адміністративні правопорушення ведеться в Журналі видачі бланків протоколів та постанов у справах про адміністративні правопорушення (додаток 6 до Інструкції).

6.5. Журнали видачі бланків протоколів та постанов про адміністративні правопорушення повинні бути прошиті, прошнуровані та скріплені печаткою органу державної податкової служби і зберігатися протягом строку, встановленого законодавством України.

VІІ. Обов'язки і відповідальність посадових осіб органів державної податкової служби

7.1. Посадові особи органів державної податкової служби при здійсненні адміністративного провадження зобов'язані дотримуватись Конституції і законів України, інших нормативно – правових актів, прав та охоронюваних законом інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, забезпечувати виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та повною мірою використовувати надані їм права.

7.2. За невиконання або неналежне виконання посадовими особами органів державної податкової служби своїх обов'язків вони притягаються до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної та матеріальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

 

Заступник директора

Юридичного департаменту                                        С.О.Міняйло


До списку