Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 05.11.2020 №670 "Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування"

опубліковано 01 лютого 2021 о 16:48
 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ


05.11.2020                                                      №670

 

Зареєстровано в Міністерствіюстиції України 23 грудня 2020 року

за № 1289/35572

 

Про затвердження Змін до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

 

Відповідно до статей 4, 6 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 року № 435, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2015 року за № 460/26905 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року № 511), що додаються. 

2. Департаменту податкової політики в установленому порядку: 

подати цей наказ до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію;

забезпечити оприлюднення цього наказу. 

3. Цей наказ набирає чинності з 01 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою та покладаю на Голову Державної податкової служби України Любченка О. М.

 

 

Міністр

Сергій МАРЧЕНКО


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України

05 листопада 2020 року № 670

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2020 року за № 1289/35572Зміни до Порядку

формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого

єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування

 

1. У розділі І:

 

1) у пункті 1 слова «Державної фіскальної служби України» замінити словами «Державної податкової служби України»;

 

2) у пункті 2:

в абзаці одинадцятому слова «електронний цифровий підпис» замінити  словами «електронні довірчі послуги»;

абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:

«початковий документ – Звіт страхувальника із зазначенням типу форми «початкова»;»;

абзац двадцять третій викласти у такій редакції:

«страхувальники – платники єдиного внеску, зазначені в частині першій статті 4 Закону, на яких покладено обов’язки нараховувати, обчислювати та сплачувати єдиний внесок;»;

 

3) в пункті 3 слова «Про електронний цифровий підпис» замінити словами «Про електронні довірчі послуги».

 

2. У розділі ІІ:

 

1) абзац другий пункту 1 викласти у такій редакції:

«в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг;»;

 

2) пункт 9 викласти у такій редакції:

«9. У разі припинення або зняття з обліку в органах доходів і зборів страхувальник зобов’язаний подати Звіт за останній звітний період до дня державної реєстрації припинення, в якому:

здійснено державну реєстрацію припиненнястрахувальника або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;

припинено незалежну професійну діяльність згідно з даними реєстру страхувальників;

платник втратив статус члена фермерського господарства, набув статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах, звільнений від сплати єдиного внескувідповідно до частини четвертоїстатті 4 Закону.

В інших випадках страхувальники, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зобов’язані подати Звіт до дня подання заяви до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску, в якому подано заяву до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску.

Зі Звітом за останній звітний період страхувальники зобов’язані подати звіти за попередні звітні періоди, якщо вони не подавались.».

 

3. У розділі ІІІ:

пункти 10, 11 викласти у такій редакції:

«10. У разі прийняття рішення про ліквідацію, припинення діяльності страхувальників, зазначених у пунктах 4, 5 цього розділу, на яких не поширюється дія Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», такі особи зобов’язані подати самі за себе Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом є:

для осіб, зазначених у пункті 4 цього розділу,– період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення незалежної професійної діяльності згідно з даними реєстру страхувальників;

для осіб, зазначених у пункті 5 цього розділу, – період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня, коли платник втратив статус члена фермерського господарства, набув статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах, звільнений від сплати єдиного внеску, відповідно до частини четвертоїстатті 4 Закону.

11. Звіт із зазначенням типу форми «ліквідаційна» формують та подають до органу доходів і зборів:

страхувальники, зазначені у пункті 2 та абзаці третьому пункту 3 цього розділу, – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності або з дня подання заяви до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску;

страхувальники, зазначені у пункті 4 цього розділу, – протягом 30 календарних днів з дня, в якому припинено незалежну професійну діяльність згідно з даними реєстру страхувальників;

страхувальники, зазначені у пункті 5 цього розділу, – протягом 30 календарних днів з дня, в якому платник втратив статус члена фермерського господарства або набув статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах.».

 

4. У розділі IV:

 

1) пункт 5 після слів «які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю,» доповнити словами «дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність,»;

 

2) у пункті 8:

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

«особу було переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого страхувальника;»;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«особу призначено на нову посаду у того самого страхувальника;».

У зв’язку з цим абзаци шостий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – сімнадцятим;

 

3) у пункті 9:

в абзаці другомуцифру«14» замінити цифрою «15»;

після абзацу двадцять другого доповнити новим абзацом двадцять третім такого змісту:

«15 – грошове забезпечення, нараховане в поточному місяці за минулий звітний період відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за № 745/32197 (із змінами).».

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій – тридцять дев’ятий вважати відповідно двадцять четвертим – сороковим;

в абзаці тридцять третьому слова «та/або кількість днів звільнення від роботи згідно з довідкою про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною» виключити;

 

4) пункт 13 виключити.

У зв’язку з цим пункти 14 – 16 вважати відповідно пунктами 13 – 15;

 

5) в абзацах першому, другому пункту 13 слова та цифру «згідно з таблицею 3» замінитисловами та цифрою «згідно з таблицею 2».

 

5. Абзац перший пункту 2 розділу Vпісля слів «У разі виявлення страхувальником» доповнити словами «або правонаступником».

 

6. Удодатках до Порядку:

 

1) у рядку 5 додатка 1:

слова «Дипломатичні представництва і консульські установи України, філії» замінити словом «Філії»;

слова «дипломатичні представництва України» замінити словами «відокремлені підрозділи підприємств та організацій»;

 

2) у додатку 2:

рядок 62 викласти у такій редакції:

«

62

Поліцейські Національної поліції України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

 

22

Не утримується

Коротка назва: поліцейські НПУ

Коротка назва: грошове забезпечення

»;

доповнити рядками 67 – 74 такого змісту:

«

67

Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби), особи рядового і начальницького складу Державна служба з надзвичайних ситуацій України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

Коротка назва: Військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій України

Коротка назва: грошове забезпечення

 

68

Особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро України

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

Коротка назва: Особи начальницького складу НАБУ

Коротка назва: грошове забезпечення

 

69

Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час проходження ними виробничого навчання (у формі стажування) та виробничої практики на виробництві чи у сфері послуг

Суми заробітної плати, яку виплачує підприємство стажисту (практиканту) за виконання ним робіт у період навчання (стажування), виробничої практики

%

22

Не утримується

 

Коротка назва: Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів під час проходження стажування та практики

Коротка назва: Суми заробітної плати практиканту, стажисту

 

70

Непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність

Суми допомоги або компенсацій, нарахованих за звітний період

%

22 , але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу

Не утримується

 

Коротка назва: непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною, якій не встановлено інвалідність

 

 

71

Особи, які отримують одноразову грошову винагороду, члени виборчої комісії, які здійснюють повноваження не на платній основі

Одноразова грошова винагорода

%

22

Не утримується

 

Коротка назва: особи, які отримують одноразову грошову винагороду, члени виборчої комісії

Коротка назва: одноразова грошова винагорода

 

 

72

Непрацюючий інший з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника

Сума мінімальної заробітної плати, затвердженої законом про Державний бюджет України на відповідний рік

%

22 – з 19 березня 2019 року, без нарахування страхувальником заробітної плати

Не утримується

 
 

Коротка назва: Непрацюючий інший з подружжя працівника дипломатичної служби

Коротка назва: сума мінімальної заробітної плати

 

73

Особи начальницького складу осіб Державного бюро розслідувань

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

Коротка назва: Особи начальницького складу ДБР

Коротка назва: грошове забезпечення

 

74

Співробітники служби судової охорони

Сума нарахованого грошового забезпечення

%

22

Не утримується

 

Коротка назва: Співробітники служби судової охорони

Коротка назва: грошове забезпечення

 

»;

3) у додатку 3:

у пункті 12 слова «які стали інвалідами» замінити словами «які стали особами з інвалідністю»;

у пункті 71 слова «Час догляду за інвалідом» замінити словами «Час догляду за особою з інвалідністю»;

 

4)  у додатку 4:

пункт 3 після позиції

«

3. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та/або номер паспорта

ліквідованого страхувальника*

(заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Код філії (заповнюється у разі подання головним

підприємством відомостей про філію за формою

«скасовуюча» або «додаткова»)

 

 

 

 

 

 

»;

рядок 8 Переліку таблиць звіту після слів «які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю,» доповнити словами «дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність,»;

у пунктах 6, 7 інформації про страхувальника слова «інвалідів» замінити словами «осіб з інвалідністю»;

у пункті 15 інформації про страхувальника:

після позиції «Кількість осіб, які виконували роботи (надавали послуги) за договорами цивільно-правового  характеру _________________» доповнити позицією такого змісту:

«Кількість застрахованих осіб у звітному періоді з числа непрацюючих інших з подружжя працівників дипломатичної служби, яким нараховано єдиний внесок______________,»;

позиції «у тому числі:

у тому числі:»  замінити  на  позицію «у тому числі:»;

у таблиці 1:

рядок 2.2 викласти у такій редакції:

«

22.2

підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, працюючим особам з інвалідністю (8,41 %)

 

»;

рядок 3 викласти у такій редакції:

«

3

 

Нараховано єдиного внеску, усього (р. 3.1 + р. 3.2 + р. 3.3 + р. 3.4+ р. 3.5+ р. 3.6)

 

»;

після рядка 3.5 доповнити новим рядком 3.6 такого змісту:

«

3.6

на суми мінімальної заробітної плати непрацюючому іншому з подружжя працівника дипломатичної служби (22 %)

 

»;

рядок 6.1 викласти у такій редакції:

 

«

6.1

р. 3.1.+ р. 3.5 + р. 3.6 + р. 4.1.1 + р. 4.1.9 – р. 5.1.1 – р. 5.1.9 (22,0 %, 36,76–49,7 %)

 

»;

у розділі І таблиці 2:

після рядка 4 доповнити новим рядком 5 такого змісту:

«

5

Непрацюючі працездатні батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність та отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства

 

 

 

 

».

У зв’язку з цим рядки 5 – 6.1 вважати відповідно рядками 6 – 7.1;

рядок 6 викласти у такій редакції:

«

6

Разом (рядки 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

Х

 

 

 

                                                                                                                       »;

таблицю 5 викласти у новій редакції, що додається;

у таблиці 6:

пункт 2 після позиції:

«

  1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та/або номер паспорта ліквідованого страхувальника*(заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

доповнити позицією такого змісту:

 

 

 

«

Код філії (заповнюється у разі подання головним

підприємством відомостей про філію за формою

«скасовуюча» або «додаткова»)

 

 

 

 

 

 

»;

графу 19 викласти у такій редакції:

«19. Сума різниці між розміром мінімальної заробітної плати та фактично нарахованою заробітною платою за звітний місяць (із заробітної плати / доходу / грошового забезпечення /) доплата до мінімального страхового внеску або сума мінімальної заробітної плати для категорії застрахованих осіб 72»;

Примітку «***Коди типу нарахувань» доповнити новим абзацом такого змісту:

«15 – грошове забезпечення нараховане в поточному місяці за минулий звітний період відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року № 260, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2018 року за №745/32197.»;

пункт 2 таблиці 7 після позиції:

«

  1. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків/серія (за наявності) та/або номер паспорта

ліквідованого страхувальника*

(заповнюється у разі подання звіту правонаступником)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»

доповнити позицією такого змісту:

«

Код філії (заповнюється у разі подання головним

підприємством відомостей про філію за формою

«скасовуюча» або «додаткова»)

 

 

 

 

 

 

»;

у назві таблиці 8 після слів «які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю,» доповнити словами «дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність,»;

 

5) у додатку 5:

після пункту 5 доповнити новим пунктом 6 такого змісту:

«6. Номер Звіту в періоді**                                                  ».

У зв’язку з цим пункти 6 – 8 вважати відповідно пунктами 7 – 9;

пункт 7 після позиції

«

3

 

ФО – на загальній системі оподаткування

з

 

по

 

»

доповнити новою позицією такого змісту:

«

3

 

ФО – на загальній системі оподаткування

з

 

по

 

»;

після примітки «*Для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.» доповнити приміткою такого змісту:

«**Заповнюється фізичними особами – підприємцями у разі повторної державної реєстрації припинення або повторного подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску протягом одного звітного періоду (значення від 2 до 9).»;

у таблиці 1 назву графи 6 викласти у такій редакції:

«Сума нарахованого єдиного внеску (графа 4 х графа 5)»;

 

6) у додатку 6:

рядок 2  Переліку таблиць звіту виключити.

У зв’язку з цим рядок 3 вважати рядком 2;

таблицю 2 виключити.

У зв’язку з цим таблицю 3 вважати таблицею 2.

 

Директор Департаменту
податкової політики                                                                              Лариса МАКСИМЕНКО