Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ ДФС України від 01.11.2017 №724 "Про внесення змін до наказу ДФС від 28.08.2014 № 88"

опубліковано 06 листопада 2017 о 15:50

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 

Київ

01.11.2017                               №  724 


Про внесення змін до наказу ДФС від 28.08.2014 № 88

Відповідно до  вимог  п. 4  Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою   Кабінету   Міністрів   України від 19 жовтня  2016 року № 736, та Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, у ДФС та її територіальних органах, затвердженої наказом ДФС від 16.01.2017 № 24,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу ДФС від 28.08.2014 № 88 «Про затвердження Переліку   відомостей,   які  містять   службову   інформацію  в  органах ДФС»  (зі змінами), а саме:

1.1. у наказі:

1.1.1. у преамбулі слова та цифри «п.1 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893 зі змінами» замінити словами та цифрами «Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету   Міністрів   України  від 19 жовтня 2016 року № 736»;

1.1.2. пункт 3 викласти у такій редакції:

«3. Начальникам головних управлінь ДФС в областях, місті Києві, Офісу великих платників податків ДФС, митниць ДФС:»;

1.1.3. пункт 4 викласти у такій редакції:

 «4. Департаменту організації роботи Служби (Пригаровський В.М.) після надання      Департаментом      матеріального      забезпечення      та       розвитку

 інфраструктури Переліку забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-порталі ДФС.»;

1.2.  у Переліку відомостей, які містять службову інформацію в органах ДФС, затвердженому цим наказом:

1.2.1. у пункті 2.18 розділу 2 після слова «технічного»  доповнити словами «або криптографічного»;

1.2.2. у розділі 4:

1.2.2.1. пункт 4.1 викласти у такій редакції:

«4.1. Особові справи та інші матеріали щодо начальницького складу працівників підрозділів податкової міліції органів ДФС, якщо вони не містять секретних відомостей.»;

1.2.2.2. доповнити новими пунктами 4.4 - 4.8 у такій редакції:

«4.4. Відомості про порядок добору та здійснення спеціальних перевірок осіб, які приймаються на службу до підрозділів податкової міліції органів ДФС, якщо вони не становлять державну таємницю.

4.5. Відомості, зазначені у довідці з архівної особової справи колишніх працівників підрозділів оперативного документування у складі органів ДФС, якщо вони не становлять державну таємницю.

4.6. Відомості, зазначені в довідці про результати опитування з використанням поліграфа.*

4.7. Відомості, зазначені в рапортах, клопотаннях, листах тощо, щодо ініціювання опитування з використанням поліграфа.

4.8. Відомості щодо осіб, які брали участь у проведенні АТО на Сході України».

*Питання щодо необхідності присвоєння грифа «Для службового користування» вирішується виконавцем або керівником структурного підрозділу ДФС,    територіальних   органів    ДФС  з   дотриманням  вимог  частини   другої

статей 6, 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

1.2.3. у розділі 5:

1.2.3.1. у пункті 5.8 слова «Зведені відомості» замінити словом «Відомості» та слова «оперативного управління» замінити словами «оперативних управлінь органів ДФС»;

1.2.3.2. у пункті 5.17 слова «службових автомобілів» замінити словами «та інших транспортних засобів»;

1.2.3.3. у пункті 5.18 слова «податкової міліції» замінити словами «органів ДФС»;

1.2.3.4. у пункті 5.21 слово «щодо» замінити словами
«з питань», а після слів «підрозділів оперативного документування» доповнити словами «у складі органів ДФС»;

1.2.3.5. у пункті 5.22 слова «УОД ГОУ ДФС» замінити словами «оперативних підрозділів органів ДФС» та слова у дужках «(положення, посадові  інструкції)»   замінити   словами    у    дужках   «(положення,    посадові

інструкції, плани роботи тощо)»;

1.2.3.6. доповнити новим пунктом у такій редакції:

«5.23. Відомості про факт або плани використання засобів забезпечення оперативно-розшукової діяльності,  якщо вони не становлять державної таємниці»;

1.2.4. розділ 6 викласти у такій редакції:

 «6. Мобілізаційна робота та цивільний захист

6.1. Інформація про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану ДФС, її територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління ДФС,  щодо:

6.1.1. закупівлі та поставлення продовольства, сільськогосподарської продукції, пально-мастильних матеріалів, лікарських засобів та медичного майна на особливий період;

6.1.2. відомостей про передачу (оренду, виділення) будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів для Збройних Сил України, інших військових формувань в особливий період;

6.1.3. показників  із  праці  та  кадрів,  джерел  забезпечення  кадрами  потреб ДФС, її територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління ДФС, на особливий період;

6.1.4.         підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

6.1.5. номенклатури,  обсягів  (норм),  місць  зберігання  матеріальних  цінностей мобілізаційного резерву;

6.1.6. капітального будівництва в особливий період.

6.2.  Відомості, викладені у методичних матеріалах з питань мобілізаційної підготовки.

6.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки.

6.4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за ДФС, її територіальними органами, підприємствами та установою, що належать до сфери управління ДФС.

6.5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування ДФС, її територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління ДФС.

6.6. Відомості   про   стан  мобілізаційної  готовності ДФС, її територіальних

органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління ДФС.

 6.7. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується ДФС, її територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління ДФС.                                                                          

6.8. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення ДФС, її територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління ДФС, на режим роботи в умовах особливого періоду, крім тих, що становлять державну таємницю.

6.9. Відомості    про    довгострокові   та   річні    програми    мобілізаційної підготовки ДФС, її територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління ДФС.

6.10. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку ДФС, її територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління ДФС, крім тих, що становлять державну таємницю.

6.11. Відомості (накази) про доступ працівників ДФС, її територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління ДФС, до секретних мобілізаційних документів.

6.12. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління ДФС, її територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління ДФС, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, система їх охорони та захисту, крім тих, що становлять державну таємницю.

6.13. Відомості про заходи цивільного захисту ДФС, її територіальних органів, підприємств та установи, що належать до сфери управління ДФС, на особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.

6.14. Зведені відомості про стан цивільного захисту ДФС за рік.

6.15. Зведені відомості про кількість, результати проведених навчань та тренувань з цивільного захисту  у ДФС за рік.

6.16. Відомості про порядок, критерії, правила віднесення об’єктів національної економіки до відповідних категорій з цивільного захисту, перелік таких об’єктів, які належать до сфери управління ДФС.

6.17. Відомості за сукупністю показників про об’єкти, щодо яких здійснюється    державна    охорона    (організаційні   заходи  щодо  забезпечення

пожежної безпеки, протипожежний стан будівель, споруд і територій, наявність та утримання інженерного обладнання, шляхи евакуації і виходи, автоматичні системи протипожежного захисту та протипожежного водопостачання), крім тих, що становлять державну таємницю.»;

1.2.5.  абзаци другий та третій  пункту 8.1 розділу 8 замінити новими абзацами такого змісту:

«обсяги зовнішньоторговельних операцій у вартісних або кількісних показниках за:

товарною групою 93 (зброя, боєприпаси) згідно з УКТЗЕД та подальшою її деталізацією;

товарною позицією 8710 (танки та інші бойові самохідні броньовані транспортні засоби) згідно з УКТЗЕД та подальшою її деталізацією;

товарною підкатегорією 8906 10 00 00 (кораблі військові) згідно
 з УКТЗЕД».

2. Керівникам структурних підрозділів ДФС, головних управлінь ДФС в областях, місті Києві, Офісу великих платників податків ДФС, митниць ДФС, Інформаційно-довідкового департаменту ДФС, Департаменту податкових та митних експертиз ДФС, Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Університету державної фіскальної служби України забезпечити:

2.1. ознайомлення з цим наказом під підпис посадових осіб, яким надано право роботи з документами з грифом «Для службового користування»;

2.2. дотримання вимог наказу ДФС від 28.08.2014 № 88 «Про затвердження Переліку   відомостей,   які  містять   службову   інформацію  в  органах ДФС» (зі змінами) з урахуванням змін, внесених цим наказом.

3. Департаменту організації роботи Служби (Пригаровський В.М.) забезпечити оприлюднення цього наказу у 3-денний термін з дати отримання шляхом розміщення на офіційному  веб-порталі  ДФС.

4. Департаменту  моніторингу  доходів та обліково-звітних систем    (Чмерук М.О.)    забезпечити    внесення    цього    наказу   до Репозиторія звітної і статистичної інформації Державної фіскальної служби України відповідно до наказу ДФС від 07.10.2014 № 168.

        Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. Голови                                                                                                               М.В. Продан