Вебпортал працює в тестовому режимі. Зауваження та пропозиції надсилайте на web_admin@tax.gov.ua
diya Єдиний державний
вебпортал електронних послуг
Ключові слова

Наказ Міністерства фінансів України від 20.11.2014 №1154 "Про затвердження Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації" (зі змінами)

опубліковано 12 вересня 2017 о 12:55

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.11.2014                 № 1154

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
08 грудня 2014 р. за N 1573/26350

Про затвердження Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації

Із змінами і доповненнями, внесеними
 наказом Міністерства фінансів України
 від 21 липня 2017 року N 652

З метою забезпечення належної організації доступу до публічної інформації, реалізації Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року N 375, Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року N 236,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типовий порядок організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 28 квітня 2012 року N 511 "Про затвердження Типового порядку організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби при підготовці відповідей на запити про отримання публічної інформації", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 травня 2012 року за N 786/21099.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д. О. та Голову Державної фіскальної служби України Білоуса І. О.

 

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
20 листопада 2014 року N 1154

Зареєстровано
в Міністерства юстиції України
08 грудня 2014 р. за N 1573/26350

 

ТИПОВИЙ ПОРЯДОК
організації роботи та взаємодії між структурними підрозділами органів Державної фіскальної служби при розгляді запитів на отримання публічної інформації

I. Загальні положення

1.1. Цей Типовий порядок розроблено з урахуванням положень Закону України "Про доступ до публічної інформації" (далі - Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року N 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації".

1.2. Цей Типовий порядок визначає механізм взаємодії між структурними підрозділами Державної фіскальної служби України, Інформаційно-довідковим департаментом ДФС, Департаментом спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС, Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС (далі - структурні підрозділи ДФС України), а також між структурними підрозділами головних управлінь ДФС в областях, місті Києві, Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників, митницями ДФС, спеціалізованими державними податковими інспекціями, державними податковими інспекціями в районах, містах, районах у містах (крім міста Києва), об'єднаними державними податковими інспекціями (далі - територіальні органи ДФС України) щодо забезпечення доступу до публічної інформації.

1.3. Цей Типовий порядок регламентує процедуру приймання, опрацювання, реєстрації, розгляду та контролю за виконанням запитів на отримання публічної інформації фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи (далі - запитувачі), а також надання інформації, яка отримується або створюється Державною фіскальною службою України (далі - ДФС України), територіальними органами ДФС України у процесі здійснення ними своїх повноважень або перебуває у їх володінні.

1.4. Терміни у цьому Типовому порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі.

1.5. Розпорядниками публічної інформації відповідно до Закону є ДФС України, головні управління ДФС в областях, місті Києві, Міжрегіональне головне управління ДФС - Центральний офіс з обслуговування великих платників, митниці ДФС, спеціалізовані державні податкові інспекції, державні податкові інспекції в районах, містах, районах у містах (крім міста Києва), об'єднані державні податкові інспекції (далі - органи ДФС України).

1.6. Кожен з органів ДФС України є розпорядником публічної інформації, яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом.

1.7. Органи ДФС України не є розпорядниками інформації за запитами на отримання публічної інформації (далі - запити на інформацію) стосовно:

інформації інших державних органів України, органів влади інших держав, міжнародних організацій;

інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

1.8. Організацію та координацію роботи з надання публічної інформації, в тому числі попереднє опрацювання, аналіз, систематизацію, консультації під час оформлення запитів на інформацію, а також контроль за виконанням структурними підрозділами відповідного органу ДФС України вимог Закону здійснює структурний підрозділ або відповідальна посадова особа органу ДФС України, що організовує доступ до публічної інформації (далі - Суб'єкт координації).

1.9. Реєстрацію запитів на публічну інформацію відповідно до вимог законодавства, здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами відповідного органу ДФС України запитів на інформацію здійснює структурний підрозділ або відповідальна посадова особа органу ДФС України, на яких покладено функцію щодо організації діловодства та контролю за розглядом запитів на інформацію (далі - Суб'єкт реєстрації).

1.10. За забезпечення розгляду запитів на інформацію відповідає керівник, перший заступник (заступник) керівника відповідного органу ДФС України, який згідно з розподілом обов'язків здійснює координацію діяльності Суб'єкта координації (далі - Відповідальна посадова особа).

1.11. У разі відсутності Відповідальної посадової особи повноваження щодо забезпечення розгляду запитів на інформацію здійснюються посадовою особою, яка виконує її обов'язки.

1.12. Відповідальна посадова особа дає доручення усім структурним підрозділам відповідного органу ДФС України з питань розгляду запитів на інформацію.

1.13. Дія цього Типового порядку не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

1.14. Норми цього Типового порядку поширюються на організацію роботи органів ДФС України при підготовці відповідей на запити на інформацію.

II. Реєстрація та опрацювання запитів на інформацію

2.1. Запити на інформацію, які надійшли до органу ДФС України електронною поштою на визначену електронну адресу, в усній формі особисто від запитувача у робочі дні згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, приймаються і розглядаються Суб'єктом координації, а які надійшли факсом або поштою, приймаються структурним підрозділом, на який покладено функцію з приймання, реєстрації та обробки вхідної і вихідної кореспонденції (крім звернень громадян, запитів на отримання публічної інформації) (далі - Діловодна служба), та невідкладно передаються Суб'єкту реєстрації для подальшої передачі Суб'єкту координації.

2.2. Запити на інформацію, що надійшли засобами телефонного зв'язку, приймаються, оформлюються з урахуванням вимог частини п'ятої статті 19 Закону:

у ДФС України - працівниками Інформаційно-довідкового департаменту ДФС та у той самий робочий день передаються до Суб'єкта координації для розгляду і підготовки проекту резолюції з дотриманням положень пункту 2.4 цього розділу та подальшої передачі їх до Суб'єкта реєстрації. У разі надходження запиту на інформацію після 18.00 передача запиту на інформацію здійснюється до 12.00 наступного робочого дня для забезпечення реєстрації у встановленому порядку;

у територіальних органах ДФС України - Суб'єктом координації, яким готується проект резолюції у порядку, встановленому пунктами 2.4, 2.8 та 2.9 цього розділу, та забезпечується реєстрація запитів на інформацію.

2.3. Запити на інформацію, які надійшли безпосередньо до будь-якого структурного підрозділу ДФС України або структурного підрозділу територіального органу ДФС України, невідкладно передаються до Суб'єкта координації для розгляду з дотриманням положень пункту 2.4 цього розділу та подальшої передачі їх до Суб'єкта реєстрації.

2.4. Суб'єкт координації протягом одного дня забезпечує розгляд отриманих запитів на інформацію з метою:

визначення належності інформації, зазначеної в запиті на інформацію, до публічної інформації;

визначення належності інформації, зазначеної в запиті на інформацію, до компетенції органів ДФС України;

підготовки проекту резолюції із визначенням головного виконавця, співвиконавців (відповідно до функціональних повноважень).

2.5. Реєстрація запитів на інформацію здійснюється Суб'єктом реєстрації в автоматизованій системі електронного документообігу шляхом створення реєстраційно-контрольних карток в журналі вхідних документів з присвоєнням індексу "зпі" у встановленому порядку.

Діловодство за запитами на інформацію ведеться окремо від інших видів діловодства.

2.6. У разі якщо за результатом попереднього опрацювання запитів на інформацію Суб'єктом координації з'ясовується, що поданий запит не підпадає під дію статті 1 Закону, реєстрація проводиться таким чином:

документ, що надійшов електронною поштою, засобами телефонного зв'язку або факсом, - Суб'єктом реєстрації в окремому журналі запитів на інформацію;

документ, що надійшов поштою або особисто від запитувача (крім звернень громадян), - Діловодною службою у журналі вхідних документів у загальному порядку;

документ, що надійшов поштою або особисто від фізичної особи, - Суб'єктом реєстрації в журналі вхідних документів у встановленому порядку.

Після реєстрації та накладення резолюції у порядку, встановленому пунктами 2.8, 2.9 цього розділу, у випадках, передбачених в абзаці другому цього пункту, документ передається до Суб'єкта координації, який протягом п'яти робочих днів готує відповідь інформаційного змісту з обґрунтуванням того, що запитувана інформація не підпадає під дію статті 1 Закону.

Після реєстрації та накладення резолюції у порядку, встановленому пунктами 2.8, 2.9 цього розділу, у випадках, передбачених в абзацах третьому та четвертому цього пункту, документ передається до структурного підрозділу, відповідального за його виконання, для підготовки відповіді у порядку і строки, визначені законодавством України.

До переліку виконавців обов'язково включається Суб'єкт координації, який протягом п'яти робочих днів готує відповідь інформаційного змісту з обґрунтуванням того, що запитувана інформація не підпадає під дію статті 1 Закону, та повідомленням про розгляд листа у порядку і строки, визначені законодавством України.

2.7. У випадках, визначених в абзацах п'ятому - сьомому пункту 2.6 цього розділу, відповідь інформаційного змісту мають право підписувати:

у ДФС України - керівник Суб'єкта координації або особа, що виконує його обов'язки;

у територіальних органах ДФС України - начальники управлінь (відділів), що організовують доступ до публічної інформації.

2.8. Після підготовки проекту резолюції запити на інформацію надаються Відповідальній посадовій особі.

2.9. Після накладення Відповідальною посадовою особою резолюції запити на інформацію повертаються до Суб'єкта реєстрації для подальшої передачі відповідальним за виконання структурним підрозділам.

2.10. Керівники структурних підрозділів органів ДФС України після одержання запитів на інформацію у той самий день визначають посадових осіб, відповідальних за надання інформації, та забезпечують внутрішній контроль за виконанням запитів.

III. Підготовка та надання відповідей на запити на інформацію

3.1. Структурні підрозділи відповідного органу ДФС України, у володінні яких перебуває запитувана інформація, надають у визначені Законом строки достовірну, точну та повну інформацію за запитами на інформацію.

За зміст, якість та своєчасність підготовки відповідей на запити на інформацію відповідають керівники структурних підрозділів органів ДФС України, яким доручено їх виконання.

3.2. У проекті відповіді про розгляд запиту на інформацію обов'язково повинно міститись посилання на реквізити та джерело запиту.

3.3. Структурний підрозділ, відповідальний за виконання запиту на інформацію, готує відповідь у строки, визначені статтею 20 Закону.

3.4. У разі наявності у запиті на інформацію вимог надати публічну інформацію, а також розглянути звернення та/або надати податкову консультацію, консультацію з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи відповідь надається у два етапи:

публічна інформація надається у строки, визначені Законом;

відповідь щодо розгляду звернення та/або надання податкової консультації, консультації з питань практичного застосування окремих норм законодавства України з питань державної митної справи надається у строки, визначені спеціальними законами України.

3.5. У разі надходження запиту на інформацію до структурного підрозділу відповідного органу ДФС України, який не володіє запитуваною інформацією, такий запит в одноденний строк з дня його отримання в органі ДФС України разом з відповідною службовою запискою повертається до Суб'єкта реєстрації для зміни резолюції в порядку, визначеному пунктами 2.1, 2.8, 2.9 розділу II цього Типового порядку.

3.6. У разі надходження до органу ДФС України запиту на інформацію, якою він не володіє, але йому відомий розпорядник інформації, структурний підрозділ, відповідальний за виконання запиту, супровідним листом за підписом керівника, першого заступника (заступників) керівника органу ДФС України надсилає запит на інформацію належним розпорядникам у строки, передбачені частинами першою та другою статті 20 Закону, з одночасним повідомленням про це запитувача.

3.7. У разі надходження запиту на інформацію, яка перебуває у володінні двох або більше структурних підрозділів відповідного органу ДФС України, відповідальним виконавцем такого запиту є посадова особа, яка визначається у переліку резолюції першою. При цьому підготовка запитуваної інформації у структурних підрозділах відповідного органу ДФС України та надання відповідальному виконавцю здійснюються протягом двох робочих днів.

3.8. Проекти листів-відповідей на запити на інформацію, що готуються структурними підрозділами відповідного органу ДФС України, в обов'язковому порядку погоджуються із Суб'єктом координації у частині дотримання вимог Закону.

3.9. Якщо при надходженні запиту на інформацію відповідальний структурний підрозділ відповідного органу ДФС України з'ясовує, що частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, відкрита інформація надається відповідно до законодавства України.

3.10. У разі якщо інформація, зазначена у запиті на інформацію, відноситься до інформації з обмеженим доступом згідно із Законом, проекти листів-відповідей, що готуються структурними підрозділами відповідного органу ДФС України на зазначені запити, погоджуються з підрозділами правової роботи і з підрозділами охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації.

3.11. Керівник, перший заступник (заступники) керівника органу ДФС України забезпечують першочергове підписання листів-відповідей за результатами розгляду запитів на інформацію.

3.12. У ДФС України у разі, якщо у резолюції до запиту визначено один структурний підрозділ, який володіє запитуваною інформацією, керівник такого структурного підрозділу або особа, яка виконує його обов'язки, має право підпису листів-відповідей за результатами розгляду запиту на інформацію та супровідних листів до територіальних органів ДФС України, якими відповідно до частини третьої статті 22 Закону пересилаються запити на інформацію належним розпорядникам інформації.

Листи-відповіді за результатами розгляду запиту на інформацію, яка перебуває у володінні двох або більше структурних підрозділів, підписуються керівником структурного підрозділу ДФС, визначеним головним виконавцем запиту на інформацію, за наявності віз керівників структурних підрозділів ДФС - співвиконавців такого запиту.

(абзац другий пункту 3.12 у редакції наказу
Міністерства фінансів України від 21.07.2017 р. N 652)

3.13. Відправку електронною поштою відповідей на запити на інформацію здійснює Суб'єкт координації. У такому разі структурний підрозділ відповідного органу ДФС України, відповідальний за виконання запиту, в день реєстрації листа в Діловодній службі передає електронним носієм або засобами електронного зв'язку відповідь у форматі захищеного pdf або jpeg файла для подальшої відправки запитувачу.

3.14. Інформація на запит на інформацію надається з урахуванням вимог статті 21 Закону.

IV. Забезпечення доступу до публічної інформації

4.1. Доступ до публічної інформації про діяльність органів ДФС України забезпечується шляхом:

1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:

в офіційних друкованих виданнях;

на офіційному веб-порталі ДФС України, субсайтах територіальних органів ДФС України;

на інформаційних стендах у приміщеннях органів ДФС України;

будь-яким іншим способом;

2) надання інформації за запитами на інформацію.

4.2. Керівники структурних підрозділів органів ДФС України відповідно до функціональних повноважень забезпечують надання інформації, визначеної у частині першій статті 15 Закону, для невідкладного оприлюднення на офіційному веб-порталі ДФС України, субсайтах територіальних органів ДФС України, але не пізніше п'ятого робочого дня з дня затвердження документа.

V. Забезпечення унеможливлення несанкціонованого доступу інших осіб до наявної інформації про фізичну чи юридичну особу

5.1. Надання інформації за запитами на інформацію про фізичну чи юридичну особу здійснюється тільки на вимогу особи, якої вона стосується, крім випадків, передбачених законом.

5.2. Контроль за недопущенням несанкціонованого доступу до наявної інформації про фізичну чи юридичну особу в процесі підготовки та надання відповідей на запити на інформацію покладається на керівника структурного підрозділу органу ДФС України, який готує відповідь.

 

Директор Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку

М. О. Чмерук